Armatura Ściekowa Hawle

Nasze produkty do ścieków doskonale sprawdzają się w najbardziej ekstremalnych warunkach przez wiele lat. Najwyższa jakość wykonania, wydajność oraz trwałość sprawiają, że armatura kanalizacyjna firmy Hawle jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla naszych partnerów, którzy prowadzą duże inwestycje. Znajdziesz tu między innymi: zasuwy nożowe, zawory zwrotne, zawory na- i odpowietrzające a także opaski naprawcze.

5-letnia gwarancja jakości: Ścieki

Nasza firma gwarantuje dla wszystkich oryginalnych armatur, posiadających oznaczenie „Hawle” nienaganną sprawność w okresie 5 lat od wydania towaru z fabryki. Gwarancja ta dotyczy armatury, którą zgodnie z przepisami stosuje się do ścieków komunalnych odpowiednio do EN 1085.
Jeżeli armatura przestanie sprawnie funkcjonować podczas okresu gwarancji, Hawle dokona napra-wy według własnego uznania lub dostarczy równowartościową armaturę zamienną.
Z gwarancji wyłączone są części zużywalne, jak również szkody spowodowane niewłaściwym ma-gazynowaniem, transportem, montażem, nieprzestrzeganiem przepisów użytkowania, nieprzepro-wadzonymi próbami ciśnieniowymi, niedostateczną konserwacją, późniejszą manipulacją lub sto-sowaniem ich dla nieodpowiednich mediów. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku szkód wywołanych nadzwyczajnymi warunkami środowiskowymi, np. trzęsieniami ziemi, powodziami lub innymi zewnętrznymi czynnikami oraz pozostałościami z medium, również w przypadku działania osób trzecich, nieszczęśliwych wypadków i innych wydarzeń, na które HAWLE nie ma wpływu. Prosimy również o przestrzeganie obowiązujących dla określonych produktów regulacji specjalnych  i wyjątków wymienionych w naszym katalogu lub na stronie internetowej www.hawle.com 

Deklaracja gwarancji nie ogranicza roszczeń gwarancyjnych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. W odniesieniu do niniejszej gwarancji stosowane będą przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd rzeczowo właściwy dla miasta Poznań.