Hawle Armatura Wodna

Poznaj szeroką gamę niezawodnych i najwyższej jakości produktów firmy Hawle. Znajdziesz tu między innymi: kształtki, filtry, kołnierze, opaski do nawiercania, zawory do wody, zasuwy, przepustnice, hydranty oraz wiele akcesoriów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcji, wdrażanym nowoczesnym technologiom i przeprowadzanym testom, oferujemy asortyment, który jest bezpieczny i przede wszystkim trwały. Jesteśmy pewni, że nasza armatura sprosta najwyższym wymaganiom.

10-letnia gwarancja jakości: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Firma Hawle gwarantuje dla wszystkich oryginalnych armatur, posiadających oznaczenie „Hawle”nienaganną sprawność w okresie 10 lat od wydania towaru z fabryki. Gwarancja ta dotyczy armatury,którą zgodnie z przepisami stosuje się do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodniez dyrektywą 98/83/WE.Jeżeli armatura przestanie sprawnie funkcjonować podczas okresu gwarancji, Hawle dokona koniecznej(według własnego uznania) naprawy lub dostarczy równowartościową armaturę zamienną.Z gwarancji wyłączone są części zużywalne, jak również szkody spowodowane niewłaściwym magazynowaniem,transportem, montażem, nieprzestrzeganiem przepisów użytkowania, nieprzeprowadzonymipróbami ciśnieniowymi, niedostateczną konserwacją, zmianami wprowadzonymi przez użytkownika,niestosowaniem oryginalnych części zamiennych lub stosowaniem ich dla nieodpowiednich mediów.Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku szkód wywołanych nadzwyczajnymi warunkami środowiskowymi,np. trzęsieniami ziemi, powodziami lub innymi zewnętrznymi czynnikami oraz pozostałościamiz medium, również w przypadku działania osób trzecich, nieszczęśliwych wypadków i innych wydarzeń,na które HAWLE nie ma wpływu.Prosimy również o przestrzeganie obowiązujących dla określonych produktów regulacji specjalnychi wyjątków (2- lub 5- letnia gwarancja) wymienionych wnaszym katalogu lub na stronie internetowej www.hawle.com. Deklaracja gwarancji nie ogranicza roszczeń gwarancyjnych wynikających z umowy kupna-sprzedaży.W odniesieniu do niniejszej gwarancji stosowane będą przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym dorozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd rzeczowo właściwy dla miasta Poznań.