Médium: Voda určená na ľudskú spotrebu

  • Štandardné médium je voda určená k ľudskej spotrebe podľa smernice EU 98/86/ES a prílohy I., časť A až C.
  • Teplota média 0°C až 40°C.
  • Maximálny obsah 250mg/l chloridu a 0,3mg/l voľného chlóru.
  • Minimálna tvrdosť vody 8,0° dH
  • Hodnoty pH od 5 do 9,5

Pred použitím armatúr Hawle v neštandardných a špeciálnych podmienkach je potrebná konzultácia so servisným technikom alebo obchodno-technickým poradcom Hawle!

Protikorózna ochrana
Ťažká protikorózna ochrana navrstvovaním epoxidového prášku metódou vírivého spekania podľa GSK – Združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany. Ekologická technológia práškového navrstvovania bez použitia rozpúšťadiel s vynikajúcou ochranou proti korózii!
 

10 rokov záruka kvality: Voda určená na ľudskú spotrebu

Spoločnosť Hawle s.r.o. garantuje na originálne výrobky HAWLE a súčasné výrobky označené "HAWLE" záruku v trvaní 10 (desať) rokov od zakúpenia výrobku. Táto záruka sa vzťahuje na armatúry pre vodu určenú na ľudskú spotrebu v súlade so smernicou 98/83/ES.  Ak stráca armatúra v priebehu trvania záručných podmienok svoju funkčnosť prípadne je poškodená, kontaktujte spoločnosť Hawle s.r.o., ktorá danú armatúru buď na vlastné náklady opraví, prípadne nahradí novým kusom.  Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté funkciou armatúry, rovnako tak i poškodenie vzniknuté zlým skladovaním, prepravou, neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym postupom montáže, poškodením z dôvodu zlej voľby armatúry (napr. PN), nedostatočnou údržbou či použitím nevhodného média. Záruka sa nevzťahuje pri použití armatúr v neštandardných podmienkach, pri výskyte vibrácií, prípadne pôsobením znečisteného média či pôsobením vonkajších vplyvov, a to ani v prípade nehôd a činov tretích strán, ktoré Hawle nemôže ovplyvniť. Upozorňujeme, že na určité špecifické produkty sa môžu vzťahovať výnimky, tieto výnimky nájdete na stránkach www.hawle.com, v Obchodných podmienkach, prípadne kontaktujte svojho obchodno-technického poradcu. Nároky, ktoré nie sú upravené obchodným podmienkami či údajmi v záručnom liste, podliehajú miestnym právnym normám a predpisom.